Address: 59 buildings, 111 lane, Shun Da Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai. 

Tel(86-21)65628968 65917108   Fax(86-2135053408    Zip code201802